• Home
  • آناستزیا باکس

آناستزیا باکس

آناستزیا باکس (باکس تزریق گاز)

این باکس معمولا برای تزریق گاز و یا هر ماده فرار بداخل باکس استفاده میشود که موشی که داخل باکس هست رو تحت تاثیر قرار میدهی و میشود با شیرهای ورودی و گیج و شیرهای خروجی مقدار ورود گاز رو تنظیم کرد