• Home
  • دستگاه تولید آب مقطر RO

دستگاه تولید آب مقطر RO

دستگاه تولید آب مقطر RO

 

کاتالوگ دستگاه توليدآب مطلق آر او (Reverse Osmosis)

 

(دستگاه تصفیه آب با خلوص مطلق، ویژه تجهیزات حساس آزمایشگاهی)

روش‌های اسمز معکوس و نانوفیلتراتیون به عنوان بهترین روش‌ها در تصفیه آب شناخته شده اند. این روش‌ها به طور کلی‌ در شیرین سازی، سختی گیری و جداسازی آلودگی‌های آب مورد استفاده قرار میگیرند.  به علاوه این روش‌ها را می توان در بازیافت آب و نیز تهیه آب با خلوص بالا که مورد نیاز مراکز تشخیصی آزمایشگاهی و مراکز درمانی بیمارستانی میباشند مورد استفاده قرار داد. میزان مصرف آب خالص در آزمایشگاه‌های کشور در حال حاضر بسیار زیاد بوده و تجهیزات تصفیه آب و یا ویال‌های آب خالص در حال حاضر از خارج از کشور خریداری میشود. باید توجه داشت که این روش‌ها جهت جداسازی نمک‌ها و یون‌های موجود در آب قرار میگیرند و در صورت وجود ذرات معلق در آب باید مکانیسم‌های دیگری قبل از جداسازی یون‌ها به سیستم افزوده گردد. بدیهی‌ است در بکار گیری این روش‌ها و استفاده از آن‌‌ها در مراکز مختلف باید کیفیت آب ورودی به طور مداوم سنجیده شود تا تغییرات آن‌ باعث تخریب تجهیزات به خصوص ممبران‌های تصفیه سازی نگردد. به عنوان مثال در تصفیه آب آزمایشگاهی باید میزان کدورت آب، TDS, میزان کربن ارگانیک، TOC، pH و دمای آب ورودی به طور مداوم مونیتور گردد. سیستم طراحی شده در این دستگاه دارای دو خصوصیت اصلی‌ است که شامل بررسی مداوم مشخصات آب و تهیه آب با خلوص بالا جهت استفاده تجهیزات آزمایشگاهی از ورودی آب شهری میباشند.               

به طور کلی‌ در این فرایند  موارد اصلی‌ زیر مورد توجه قرار گرفته:

  • جداسازی ذرات معلق قبل از رسیدن آب به ممبران‌های حساس دستگاه
  • سختی سنجی و سختی گیری آب جهت جلوگیری از رسوب کلسیم
  • پمپاژ و تنظیم مناسب فشار آب در حین مراحل توليد آب مطلق
  • بررسی شاخص‌های تصفیه آب شامل قابلیت رسانایی، دما و سطح کربن ارگانیک در مراحل مختلف توليد آب مطلق
  • طراحی قطعات و محل قرار گیری آنها در چرخه توليد آب مطلق

Conductivity at 25 °C [μS•cm−1]= 0.1