• Home
  • رستینر (مقید کننده موش)

رستینر (مقید کننده موش)

رستینر یا مقید کننده موش :

این وسیله برای خونگیری از موش و یا برای اینکه موش  تکان نخورد و بتوان آزمایشهای رفتاری و اعصاب روی موش انجام داد استفاده میشود که برای موش سوری در یک سایز و برای موش رات در 2 سایز ساخته شده استرستینر (مقید کننده موش)