گیوتین

گیوتین:

در 2 سایز ساخته میشود این ﻣﺤﺼﻮل. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﮬﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و. اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ از ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﮬﺎى ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد دﮬﺎﻧﻪ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﮬﺎى. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﮬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ